Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením a to odoslaním tohto formulára formulára.
 
 
Poučenie
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám je predajca povinný vrátiť všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.
Predajca je povinný Vám platby vrátiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada má byť uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Vrátenie kúpnej ceny
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená predajcom až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predajcu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr
Príslušný tovar zašlite predajcovi poštou alebo prineste na sklad, z ktorého bol tovar vyexpedovaný, prípadne po vzájomnej dohode na miesto, ktoré Vám určí predajca. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozornenie
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.