O Poppers

Poppers "aróma – čistič “ je označenie skupiny chemických komponentov triedy alkynitritov,

obsahujúce komponenty ako sú amyl-, butyl-, cyklohexyl a izobutyl nitrit a niekoľko iných ďalších dusičnanov. Vo všetkých prípadoch sa jedná o bezfarebnú alebo slabo nažltlú kvapalinu, s rôzne prenikavým éterickým zápachom.

Tieto výrobky sa dajú zakúpiť na trhu pod rôznymi obchodnými značkami. Koncentrácia býva cca 97 až 100%, zvyšné látka je len organický alkohol, z ktorého bol nitrit syntetizovaný.

  

 

Alkylové nitráty: Táto kategória chemických zlúčenín je založená na molekulárnej štruktúre R-ONO. Ide o alkylové estery kyseliny dusitej. Jedná sa o prchavé kvapaliny s výrazne ovocným zápachom, ktoré sa pôvodne používali ako lieky a chemické látky na konci 19. storočia. Zaujímavosťou je, že tieto látky sa používajú aj ako protijed pri otrave kyanidom.

 

Butylové nitráty: Ďalšou skupinou látok využívaných v prípravkoch Poppers sú butylové nitráty. Ide o chemické látky vyrábané z N-butanolu, ktoré v rôznych formách môžu zahŕňať napríklad aj 1-butylnitrit a kyselinu dusičnú. Látka sama o sebe je horľavá, niekde sa predáva dokonca aj ako tekuté kadidlo.

 

Izobutylové nitráty: Táto skupina látok patrí medzi alkylové nitráty, ktoré sú esterom izobutanolu a kyseliny dusitej. Jedná sa o štipľavé a bezfarebné kvapaliny s vazodilatačným pôsobením. Aj v tomto prípade ide o látky, ktoré sú súčasťou skupiny zlúčenín využívaných proti otrave kyanidom.

 

Izopropylové nitráty: Tieto nitráty sú zlúčeninou vyrobenou z izopropanolu a patri tiež medzi alkylové nitráty. V mnohých výrobkoch sa používa namiesto predošlej spomínanej skupiny izobutylových nitrátov.

 

Amylové nitráty: Poslednou skupinou látok využívaných v Poppers sú amylové nitráty. Ide o priehľadné a žltkasté prchavé kvapaliny, ktoré sa odparujú najmä pri nízkych teplotách. Majú hruškovú esenciu a sú veľmi ľahko zápalné. Používajú sa aj pri angine pectoris a pri otravách sírovodíkom a kyselinou kyanovodíkovou či jej soľami.

 

Použitie:

Čističe na kožu sú špeciálne vyrobené pre starostlivosť a čistenie kožených odevov sex-pomôcok a koženého príslušenstva. Produkty nie sú vyrobené na konzumáciu, a nesmú byť tak ani použité.

Využitie v priemysle: Poppers "aróma – čistič :

Koža : Kožu pred použitím prípravku očistite najprv vlhkou utierkou. Potom naneste handričkou menšie množstvo čistiaceho prostriedku. Nechajte chvíľu pôsobiť a potom vlhkou utierkou zotrite čistenú plochu.

Videohlavy : Na čistenie nepoužívajte látky obsahujúce chĺpky. Nanášajte vždy len malé množstvo tekutiny a pri práci požívajte latexové rukavice aby ste zabránili kontaktu s pokožkou.

 

Bezpečnostné a rizikové faktory pri používaní "čističov"


Nebezpečenstvo:
H - vety sú štandardné vety o nebezpečnosti chemických látok a ich zmesí. Sú súčasťou Globálne harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií. (zdroj: H-vety)

H225 Vysoko horľavá kvapalina a pary
H301 Toxický pri požití
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou
H312 Zdraviu škodlivý pri styku s pokožkou
H331 Toxický pri vdýchnutí

Bezpečnostné faktory
P - vety sú štandardné pokyny pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami, a to podľa platného systému bezpečnostnej klasifikácie. (zdroj: P-vety)

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
P201 Pred použitím si zaobstarajte špeciálne inštrukcie 
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P302 + P352  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody

P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Pri dýchacích ťažkostiach presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie.
P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P405 Uchovávajte uzamknuté.

Pri používaní Izopropil Nitridu navyše platí:
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Resp.
P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P301 + P310
P305 + P351 + P338

 ghs07 601  601_1 
GHS07 - dráždivé látky GHS02 - horľavé látky GHS06 - toxické látky

 

UPOZORNENIE !!

Nie je vhodný na konzumáciu, horľavina, nepribližujte sa k otvorenému ohňu, držte z dosahu detí, použite ochranu rúk a očí, po použití si riadne umyte ruky, použite len v dobre vetraných miestnostiach, nevdychujte výpary, v prípade kontaktu s kožou umyte ihneď vodou, v prípade prehĺtnutia vymyte ústa a volajte 112, v prípade nadmerného vdýchnutia okamžite vyhľadajte čerstvý vzduch a dýchajte v pohodlnej polohe, pokiaľ vám je nevoľno kontaktujte lekára, uchovávajte na chladnom dobre vetranom mieste

 

PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOCKÉ CENTRUM alebo lekára.
                                                           logo2                                   
http://www.unb.sk/narodne-toxikologicke-informacne-centrum/

 

 

 Bez názvu